Bestuur

 
 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Schuilkerk De Hoop bestaat  uit:
Jaap Haag, voorzitter
Mieke Koudijs, secretaris
Riks Helder, penningmeester
Els Verhaak, programmeur
(voor contactgegevens zie: Contact)

Statuten
De rechtsvorm is, zoals de naam al aangeeft, die van een stichting. Voor de doelstelling, bestuurlijke werkwijze en bevoegdheden, financiële verantwoording en voor wat verder is vastgelegd ten aanzien van het handelen van het stichtingsbestuur raadplege men: de statuten. En voor de naderhand nog herziene bepaling t.a.v. de toekenning van een eventueel batig saldo bij opheffing raadplege men: artikel 13 lid 6.

Beleid
Vanuit de statutair vastgelegde doelstelling voert het bestuur een beleid, dat nader geformuleerd is in een daartoe vastgesteld beleidsplan.

Jaarverlag en financiële verantwoording
Jaarlijks wordt door de penningmeester een financieel jaarverslag opgesteld dat ter goedkeuring aan de kascommissie wordt voorgelegd en vervolgens in de bestuursvergadering wordt geaccordeerd. Voor raadpleging zie: financieel jaarverslag.
De verdere activiteiten van de stichting worden door de secretaris vastgelegd in een jaarverslag.

Fiscaal (RSIN-) nummer van de stichting: 803343152

ANBI-status: vanaf 1 januari 2018 heeft de Stichting de (culturele) ANBI-status