Bestuur

 
 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Schuilkerk De Hoop is gevestigd te Diemen, alwaar ook regelmatig vergaderd wordt. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Philip van Wijk, voorzitter
Els Verhaak, vice voorzitter
Jaap Haag, secretaris
Riks Helder, penningmeester
Noor van Mens
(voor contactgegevens zie: Contact)

Statuten
De rechtsvorm is, zoals de naam al aangeeft, die van een stichting. Voor de doelstelling, bestuurlijke werkwijze en bevoegdheden, financiƫle verantwoording en voor wat verder is vastgelegd ten aanzien van het handelen van het stichtingsbestuur raadplege men: de statuten. En voor de naderhand nog herziene bepaling t.a.v. de toekenning van een eventueel batig saldo bij opheffing raadplege men: artikel 13 lid 6.

Beleid
Vanuit de statutair vastgelegde doelstelling voert het bestuur een beleid, dat nader geformuleerd is in een daartoe vastgesteld beleidsplan.

Jaarverlag en financiƫle verantwoording
Jaarlijks wordt door de penningmeester een financieel jaarverslag opgesteld dat ter goedkeuring aan de kascommissie wordt voorgelegd en vervolgens in de bestuursvergadering wordt geaccordeerd. Voor raadpleging zie: financieel jaarverslag.
De verdere activiteiten van de stichting worden door de secretaris vastgelegd in een jaarverslag.

Fiscaal (RSIN-) nummer van de stichting: 803343152

ANBI-status: vanaf 1 januari 2018 heeft de Stichting de (culturele) ANBI-status